Werkwijze bij individuele dieetbehandeling

Intake
Het eerste gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten. Tijdens dit gesprek vraag ik naar uw gezondheidsklacht en/of hulpvraag, de doelen die u wilt bereiken, uw huidige voeding- en beweegpatroon en uw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens kunnen we samen de gewenste aanpassingen bespreken en kan ik een persoonlijk voedingsadvies opstellen wat past bij uw mogelijkheden en voorkeuren. Tijdens het eerste gesprek stellen we samen een plan op voor het vervolgtraject, we maken globale afspraken over de duur van de behandeling en het aantal consulten.

Vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten wordt de voortgang besproken en indien nodig stel ik het voedingsadvies of het behandelplan bij. We bespreken de moeilijke momenten en valkuilen die u bent tegengekomen en bedenken hier mogelijke oplossingen voor. Ook hoor ik graag de punten die wél goed gaan en zal ik u motiveren en stimuleren om het gewenste resultaat te bereiken. Afhankelijk van uw vraag en de situatie kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een groter aantal korte consulten (15 minuten) of een kleiner aantal lange consulten (30 minuten). Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u contact opnemen via telefoon of email.

Evaluatie
Na afloop van de behandeling hoor ik graag hoe u de begeleiding heeft ervaren. We bespreken samen de resultaten, wat ik daaraan heb bijgedragen en of alles naar tevredenheid is verlopen.

Klachten
Als er iets niet gaat volgens uw verwachtingen, bespreek dit dan met mij. Ik sta altijd open voor oplossingen en verbeteringen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. www.klachtencommissieparamedici.nl

Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtist Tholen handelt conform deze wet.