Diëtistenpraktijk Diëtist Tholen e.o, gaat zorgvuldig om met de persoonsgegeven die zij van u heeft verkregen. Om duidelijkheid te geven over wat Diëtist Tholen e.o. doet met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring opgesteld.

Diëtistenpraktijk Diëtist Tholen e.o, is verantwoordelijk voor de door u verstrekte gegevens, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Diëtist Tholen e.o, kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website heeft verstrekt, via email heeft toegestuurd of tijdens een telefoongesprek/intakegesprek kenbaar hebt gemaakt. De volgende gegevens die verwerkt kunnen worden zijn:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • Het documentnummer van het door u gegeven identificatiebewijs
 • Gegevens betreffende uw gezondheid en eventueel medicatiegebruik
 • Tijdstip van uw afspraak

Waarvoor gebruikt diëtistenpraktijk Diëtist Tholen e.o. uw gegevens?
Diëtist Tholen e.o, verwerkt uw persoonsgegevens in het met wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiëtist om de verleende zorg aan u middels een declaratie te kunnen indienen bij de door u bekende zorgverzekeraar. Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt om u schriftelijk (per email) of telefonische te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaart diëtistenpraktijk Diëtist Tholen e.o. uw gegevens?
Diëtist Tholen e.o, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op het moment dat de dieetbehandeling is beëindigd, zullen uw persoonsgegevens in uw medische dossier volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden vanaf datum einde behandeling.

Met wie worden uw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Diëtist Tholen e.o, gedeeld?
Diëtist Tholen e.o, verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit betekend dat uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan artsen, specialisten of andere paramedici worden verstuurd middels de beveiligde e-mailservice van Secure E-mail Zorgmail.

Persoonsgegevens en medische dossier inzien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en het opgebouwde medische dossier in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diëtist Tholen e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Diëtist Tholen e.o, van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dietist-tholen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Diëtist Tholen e.o.  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Diëtist Tholen e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In kaart brengen websitebezoek diëtistenpraktijk Diëtist Tholen e.o,
Op de website van Diëtist Tholen e.o, worden middels cookies de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Diëtist Tholen e.o, gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookiegegevens worden gebruikt voor de het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina en het bepalen van de volgorde waarin verschillende pagina’s van de website door de bezoeker wordt bezocht. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over de cookiewet vind u bij de website van de Rijksoverheid dienst.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens
Diëtist Tholen e.o, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • De laptop van Diëtist Tholen e.o, is beveiligd met een wachtwoord.
 • De persoonsgegevens in uw dieetbehandelingdossier worden beschermd in het met een wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiëtist.
 • De persoonsgegevens van cliënten in de ketenzorg worden in het softwareprogramma VipLive (het Keten Informatie Systeem) met een wachtwoord beveiligd.
 • De website van Diëtist Tholen e.o, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Diëtist Tholen e.o, verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@dietist-tholen.nl. Diëtist Tholen e.o ,is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72834315
Telefoon: 06 16866920
E-mailadres: info@dietist-tholen.nl