Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtist Tholen e.o. en een opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd worden in rekening gebracht, deze kosten worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken via voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

Behandeling beëindigen
De cliënt kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Vergoeding en Tarieven
Vergoeding vanuit basisverzekering en aanvullende verzekering
In 2024 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt (voor iedereen van 18 jaar en ouder) onder het verplicht risico (€385,-). Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op een aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg. Een verwijzing van uw arts is hiervoor noodzakelijk. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.

Tarieven
Voor zorg die niet via de basisverzekering, ketenzorg of aanvullende verzekering vergoed wordt hanteert Diëtist Tholen e.o. in 2024 tarief van € 16,00 per kwartier.
De consulten bestaan uit de tijd die de cliënt bij de diëtist doorbrengt (direct cliëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de klant niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd). De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het consult. De diëtist maakt bijvoorbeeld ook berekeningen, stelt een persoonlijk behandelplan en -advies op en heeft contact met uw arts of andere behandelaars. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. Naast de kosten voor directe- en indirecte cliëntgebonden tijd, wordt een toeslag berekend wanneer sprake is van een huisbezoek.

Consultsoort (Tarief)
Eerste consult: € 75,00-90,00 (45-60 min. directe tijd en 15-30 min. individueel dieetvoorschrift)
Vervolgconsult: € 30,00 (20 min. directe tijd en 10 min. uitwerktijd)
Kort vervolgconsult of Telefonisch/Email consult: € 15,00
Huisbezoek: € 15,00 toeslag

Declaraties
Diëtist Tholen e.o. zal in principe de kosten van de dieetbehandeling declareren bij de zorgverzekeraar waar de cliënt verzekerd is, tot het maximaal te vergoeden bedrag door de zorgverzekeraar vastgesteld. Kosten van ketenzorg worden gedeclareerd bij de regionale Zorggroep, onder voorwaarden welke met deze overeengekomen is. Indien vergoeding vanuit zorgverzekering of ketenzorg niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur en is de cliënt zelf betaling verschuldigd.

Betaling
Betaling van een factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum op de door de diëtist aangegeven bankrekening. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
De diëtist is bij het uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00.

Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat de diëtist voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort www.klachtencommissieparamedici.nl

Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtist Tholen handelt conform deze wet. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist.